Miền Nam

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9
Công ty TNHH MTV Dược phẩm 150
Công ty TNHH Hasan-Dermapharm
Công ty TNHH Liên doanh HASAN – DERMAPHARM